As of October 2023 inUse is officially part of AFRY Experience Studios.
Academy courses continued until 31/12.
For offerings and questions see https://afry.com/en/area/afry-experience-studios.

  — 3 min read

Vikten av en värdeskapande produktvision

Read 1423 times

Som strategisk designpartner möter vi på inUse ofta produktägare med en utmaning och behov av att etablera en tydlig, engagerande och framåtblickande riktning för sin produkt eller tjänst – som samtidigt går att koppla till organisationens affärsmål. Den senaste kund vi hjälpte kring detta är Stampen Media.

Vad som gör en produktvision lyckad är självklart unikt för varje organisation. I de flesta fall är det bäst att börja med att få en djup förståelse för användarens behov och med de insikterna kan man sedan tillsammans med organisationens ambition – vision, mission och värderingar – och strategiska målsättningar bryta ner och specificera produktens syfte och hur den skapar den önskade effekten för användaren och affären. 

För att lyckas med att skapa en användarcentrerad produktvision behövs en kombinerad ansats av UX-research, varumärkesstrategi och business design och en stor portion av ödmjukhet och förståelse för hur en organisation påverkas och bemöter förändring.   

Varför en användarcentrerad produktvision?

När en organisation omorganiseras eller växer introduceras nya strategier, samtidigt som användarnas situation konstant förändras. Denna förändring och den ökade mognadsgraden av upplevelser kopplade till digitala tjänster hos användaren bidrar till en ökad förväntning på de produkter, tjänster och den varumärkesupplevelse som tillhandahålls. Allt för ofta saknar organisationer en tydlig och lätt arbetad produktvision som inte bara tillgodoser de interna behoven, affärseffekter och ambitioner utan även tar in användarens behov och förväntningar.

Personer med tavlor.

 

Detta var något som Stampen Media tidigt insåg och agerade på genom att tillsammans med ett Business Design-team från inUse genomföra en omfattande undersökning och kartläggning av de faktiska användarbehoven. Genom att sedan kombinera användarinsikterna, insikter från en intern medarbetar-workshop och de strategiska och affärsmässiga målen skapades en gedigen grund för att utveckla en användarcentrerad produktvision och det ramverk bestående av upplevelseprinciper som är noga utformade för att säkerställa att förväntningarna på affärseffekt och användarvärdet är i samklang.  

– Vi hade identifierat ett behov av att utveckla en ny produktvision. Något som skulle fungera som vårt löfte till våra användare och som skulle guida oss i utvecklingen av våra framtida produkter och tjänster. Vårt mål var att samskapa och förankra med nyckelpersoner inom organisationen så effektivt som möjligt säger Samuel Plam, Head of UX, Stampen Media.

Fördelen med samskapande som arbetssätt

Många organisationer vill uppnå resultat så snabbt och effektivt som möjligt och landar ofta i beslutet att använda sig av designsprints. På inUse anser vi att reflektion och lärande är lika viktigt som att fokusera på att nå ett resultat snabbt och att man bör inför varje utmaning välja den mest optimala metoden för att nå det förväntade resultatet. I detta projekt betonade vi på vikten av Stampen Medias önskemål om en effektiv process där samsyn, samskapande och förankring tillsammans med  intressenter i ett tidigt skede var en viktig faktor. 

Som facilitator och designpartner rekommenderade vi en mer samskapande metod där vi bjöd in alla intressenter att vara bidragsgivare till produktvisionen och ramverket för att öka förståelse, erbjuda en kunskapsöverföring och skapa ett momentum inom organisationen. Varje organisation, från liten till stor, kan uppnå positiva fördelar och resultat genom att se varje projekt som en lärandeupplevelse där deltagande, reflektion och lärande är en del av processen, inte bara fokus på resultatet. Organisationers beslut influeras allt för ofta av politik, silos mellan avdelningar och intressekonflikter mellan intressenter och affärsenheter. Det enklaste sättet att göra en förändring är att öka förståelsen och lärandet genom den tidiga involveringen av intressenter. Genom en inkluderande och iterativ process ökar engagemang, intresse och entusiasm inom organisationen och eliminerar utanförskap, motstånd och skepsism.

Person med illustrationer.

 

– Tack vare vägledning och effektiv facilitation av Business Design-teamet från inUse befinner vi oss nu i en bra position där vi har ett produktvisionsramverk som är validerat och samskapat med nyckelpersoner och som är i linje med vår företagsambition och strategi, säger Paula Ventura, Head of Product Management, Stampen Media. 

Ett ramverk som styr upplevelsen

En stor utmaning i organisationer är att implementera och förkroppsliga en varumärkes vision, mission och dess kärnvärden. Det anses ofta som något fluffigt, flytande och svårt att koppla till affärsvärdet. På inUse har vi inspirerats av vår egen långa erfarenhet som pionjär inom området effektkartläggning och har utvecklat en modell och metodik för att skapa förutsättningar och uppföljning av en organisations varumärkesupplevelse. Brand Identity Governance Model (BigM) -ramverket hjälper organisationer att fånga affärsvärde och säkra repeterbarhet samtidigt som det kopplas till organisationens strategiska mätetal och kan följas upp över tid. Ramverket är heltäckande från strategiska vägledande principer och  upplevelseprinciper till mer praktiska designprinciper och design rationaler. 

Personer i illustrationer.

 

BigM utvecklades med syftet att skapa förutsättningar för framgångsrika designsystem och styrning av varumärkesupplevelser, men fungerar även i mer strategiska kontexter där utmaningen ligger i gränslandet mellan affär, strategi och varumärke. I Stampen Medias kontext låg fokus på de vägledande- och upplevelseinriktade principerna för att uppnå det förväntade resultatet.

– BigM är en effektiv metod att säkerställa organisationens leverans av användarcentrerade, värdeskapande och repeterbara varumärkesupplevelser. Det mest uppskattade hos våra kunder är att ramverket ger ett övergripande förhållningssätt att mäta varumärkesupplevelsen och effekten och på så sätt förverkliga organisationens ambitioner och mål, säger Daniel Kvist, Creative Director, inUse.´
 

Läs mer om fallstudien om Stampen Media här.

Har du frågor om varumärkesupplevelser, kontakta Daniel Kvist, Creative Director inUse.