As of October 2023 inUse is officially part of AFRY Experience Studios.
Academy courses continued until 31/12.
For offerings and questions see https://afry.com/en/area/afry-experience-studios.

Stampen Media

Project
Produktvision och strategiskt ramverk
Our contributions

Stampen Media är en av Sveriges största nyhetsorganisationer med fokus på att leverera oberoende och tillförlitlig journalistik som gör skillnad. inUse har hjälpt till med att ta fram en direkt användbar och framtidssäkrad produktvision och ett strategiskt ramverk – som ger en användarcentrerad nyhetsupplevelse.

Utmaningen

inUse hade framför sig att facilitera en samskapande process med målet att definiera syfte och vision för Stampen Medias digitala teknikplattform. Och utveckla ett ramverk för att över tid säkerställa att nyhetsupplevesen sätter användaren i fokus och skapar en hållbar affär.

Arbetet

inUse coachade och faciliterade sex arbetsworkshops med arbetsgruppen, och två samskapande workshops med nyckelpersoner och intressenter inom organisationen. inUse var även drivande och designpartner i den kvalitativa användarbehovsundersökningen som föranledde hela projektet.   

Resultatet

En tydlig riktning och ett nytt strategiskt ramverk som vägleder organisationen genom beslut, utveckling och framtida satsningar. Ramverket inkluderar en ny produktvision och en uppsättning upplevelseprinciper som stöttar organisationens övergripande strategiska mål, vision och värderingar.

Effekten

Stampen Media har på kort tid framgångsrikt validerat och utvecklat ett ramverk som underlättar samarbete och beslut mellan affärsenheter, ledning och intressenter. Produktvisionen är nu delvis implementerad i den nya produktorganisationen som är under uppstart och upplevelseprinciperna kommer att hjälpa Stampen Media att leverera en användarcentrerad, ansvarsfull och sömlös nyhetsupplevelse. Såväl idag som imorgon.