As of October 2023 inUse is officially part of AFRY Experience Studios.
Academy courses continued until 31/12.
For offerings and questions see https://afry.com/en/area/afry-experience-studios.

Västtrafik

Project
Kollektivtrafik på jämlika villkor
Our contributions

inUse fick i uppdrag att ta fram ett arbetssätt för att Västtrafik att samverka med funktionshinderrörelsen i Västra Götaland. Detta utifrån Västra Götalandsregionens ”Strategi för kollektivtrafik på jämlika villkor” och regionens samråd för funktionshinder. Behovet var ett enskilt råd för kollektivtrafikfrågor.

Uppdraget 

Utmaningen låg i att öka medvetenheten om vad som behöver göras för att kollektivtrafiken ska bli tillgänglig så att alla kan resa på så jämlika villkor som möjligt. Att hitta ett sätt att arbeta och skapa långsiktig samverkan tillsammans med funktionshinderrörelsen i Västra Götaland – behövde bli en naturlig del av Västtrafiks ordinarie verksamhet. 

Värdefullt med direktkontakt med användare som har funktionsnedsättningar. Viktigt att skapa förståelse inom vår organisation för varför det är viktigt att jobba med tillgänglighet

Arbetet 

Arbetet utgick från en iterativ designprocess med tonvikt på att förstå alla behov och perspektiv. inUse involverade tidigt representanter från funktionshinderrörelsen och tillsammans formade de en kärngrupp. Genom samskapande och demokratiska processer tog denna grupp fram ett förslag för en samverkansform med Västtrafik.  

Att dela erfarenheter – nödvändiga för vissa, bra för alla! Vi når framgång tillsammans. Det har varit det viktigaste jag har tagit med mig

Starten på samverkansformen blev en serie möten där det huvudsakliga syftet var att Västtrafik och funktionshinderrörelsen träffades för att lära känna varandra och gemensamt utforska varandras utmaningar och behov. Detta gjordes genom insiktsworkshops (som vi ser på bilden) men också genom kunskapsdelning och gemensamma arbetsmöten där man bland annat tittade på förbättringar i To Go-appen, Västtrafiks app för att bland annat köpa biljett och planera resan. inUse har bidragit med tjänstedesignmetodik, förändringsledning och facilitering av dessa samverkansmöten. 

Resultatet 

Målet att skapa en långsiktig strategisk samverkan med funktionshinderrörelsen i Västra Götaland är nu implementerad och pågående. Genom arbetet lyckades vi tillsammans ändra interna och externa arbetssätt genom involvering av olika delar i kundens organisation, men också funktionshinderrörelsen. Tillsammans har medlemmar från funktionshinderrörelsen involverats i ett tidigt stadie av kundens utvecklingsprocesser och samskapandet kring funktioner och produkter har varit väldigt uppskattat och värdefullt. Genom detta arbetssätt kan kunden uppnå ett större inkluderande och användarvänligt värde på ett hållbart sätt.  

Det viktigaste jag tar med mig är att vi inte kan gissa oss till meriterna som dessa personer besitter utan vi måste ta hjälp av deras kompetens för att skapa produkter och tjänster som ska användas av den målgruppen