Göteborgs Stad

Project
Checklistan som minskar IT-haverier
Our contributions

Göteborgs Stad har tagit fram en checklista som ska användas för att säkra en god digital arbetsmiljö. Den används inför upphandlingar och införande av nya IT-system, den underlättar i stor grad beslutsfattande och reducerar risken att IT-system byggs som användaren sedan inte kan eller vill använda. inUse har varit partner under arbetets gång.

Utmaning

God fysisk arbetsmiljö är en självklarhet för de flesta företag och organisationer. God digital arbetsmiljö är inte lika självklart, trots att det faktiskt är lagstadgat att det ska innefatta alla aspekter av arbetsmiljön.

Göteborgs stad Intraservice hade redan standardmallar för riskbedömning men de gav inte mycket stöd när det kommer till digitala lösningar. I många av dessa var fokus istället på tekniska krav och inte på hur arbetet för användaren i slutändan blir. Hur kan man gå till väga för att säkerställa den digitala arbetsmiljön i nuvarande, pågående och kommande IT-satsningar?

Arbetet

inUse hjälpte Göteborgs stad Intraservice med en omvärldsanalys där vi tittade på havererade IT-projekt och resonerade kring vad som gått fel och hur man hade kunnat förhindra haveriet. Inom staden genomförde inUse flera intervjuer för att ta reda på hur införande och uppdatering av IT-stöd fungerar i dagsläget och snabbt utkristalliserades insikterna:

  • Lågt fokus på digital arbetsmiljö
  • Låg samverkan med verksamhet
  • Avsaknad av effektstyrning
  • Svårt att fatta beslut.

Arbetet var i upplägget utforskande och hypotesdrivet. Det gav fria ramar att komma fram med en optimal lösning för stadens behov.

Resultat

Utifrån allt arbete visade det sig tidigt att material som skulle tas fram behövde vara lätt att använda och väldigt konkret. Resultatet är en handfast checklista som kan användas när IT-system ska upphandlas eller ett befintligt system ska utvecklas. Checklistan kan användas så att man tidigt i projekt kan bromsa, ändra riktning, ta bort, addera eller justera för att nå bättre digital arbetsmiljö. Underlaget underlättar i stor grad beslutsfattande och reducerar risken att IT-system byggs som användaren sedan inte kan eller vill använda. Checklistan är offentlig och kan användas av alla som ska upphandla eller bygga en digital lösning.

Vill du veta ännu mer om hur man aktivt jobbar med digital arbetsmiljö, eller hur man arbetar med effektstyrning som metod för att utveckla tjänster/produkter? Kontakta oss så berättar vi mer.