7 hours | 15900 SEK

ONLINE: Effektkartläggning, UX-design och agil kravhantering


Chris Hofstetter

Head of inUse Academy

+46 765 48 78 82

chris.hofstetter@inuse.se

Under två dagar kommer du att, under ledning av flertalet pedagogiska specialister, jobba med ett case genom praktiska övningar och föreläsningar för att i slutändan förstå hur de olika designmetoderna hänger ihop och skapar en helhet.

I denna kurs på två dagar får du en övergripande genomgång av fyra samspelande områden. Du får en praktisk verktygslåda fylld med metoder du kan tillämpa direkt efter kursen oavsett din roll eller din organisations mognad inom design:

 • Effektstyrning och effektkartan
  Formulera effektmål och kartlägga användare
 • Service design
  Jobba användningscentrerat med research och customer journey mapping
 • UX design
  Förstå och kommunicera design-beslut
 • Användarcentrerad kvalitetssäkring
  Jobba effektstyrd med roadmap, user stories, acceptanskriterier

Det blir allt viktigare för organisationer att jobba mer effektstyrd och kundcentrerat. Genom att ha kundens behov som utgångspunkt uppnår vi de egna målen för verksamheten. Hur får man in tankesättet i våra befintliga roller och arbetsprocesser? Som individer och organisationer påverkas vi i allt större utsträckning av design och design thinking i vårt arbete.

Kursens mål är att ge dig en övergripande grund som knyter ihop de fyra områdena, effektstyrning/effektkartläggning, Service design och UX design (UX) med användningscentrerat kvalitetsarbete i agila leveransteam. Du får kunskap i hur du kan agera och tänka med en praktisk, tillämpningsbar verktygslåda. Du får ta del av erfarenheter och inspireras kring hur din organisation bäst kan positionera sig för att jobba än mer effektstyrt och designdrivet.

Kursen riktar sig till dig som kommer i kontakt med designmetodiker och designers i din vardag. Du kanske sitter i en verksamhet och har ansvar för tjänster, produkter och marknadsföring. Kanske tillhör du leveransteamen som tillgodoser effekter, mål och behov genom att utveckla och kvalitetssäkra lösningar. Oavsett roll ger kursen dig ett kraftfullt ramverk att ha med dig i din vardag. Praktiskt kommer du att öva på handplockade arbetsmetoder som du kommer kunna tillämpa direkt efter kursen.

 Course dates

 • Online - 12 oct, 13 oct
 • Online - 01 dec, 2 dec

You will learn

Efter utbildningen kommer du att ha kunskaper inom: 

 • Styrande principer, helhetsperspektiv och samverkan:
  • Effektstyrning och effektkartläggning (impact mapping)
  • Tjänstedesign (service design)
  • UX design
  • Användningscentrerad kvalitetssäkring
 • Design thinking och prototyping mindset
 • Formativ och summativ research
 • Kvalitativ och kvantitativ research
 • Hypotesdriven utveckling
 • Ta fram ny design
 • Fatta designbeslut
 • Kommunicera design till nyckelintressenter
 • Samverkan mellan design, utveckling- och produktperspektiv
 • T- och kamformade kompetensprofiler
 • Spårbarhet effektmål -> användningsmål -> lösningskrav -> acceptanskriterier
 • Har kan jag eller min organisation ta nästa steg?

The course is for

Den primära målgruppen är kringliggande roller som kanske inte jobbar direkt som specialist inom någon av de specifika områden som ingår i kursen:

 • Verksamhetsutvecklare
 • Produktägare och beställare av tjänster/produkter
 • Projektledare
 • Kravhanterare, business analysts och testare
 • Scrum master
 • Utvecklare och andra roller i leveransteam
 • Tjänsteutvecklare
 • Affärsutvecklare
 • Processutvecklare
 • Gruppchefer och ledare
 • Förändringsledare
 • IT-arkitekt och verksamhetsarkitekt

Aven följande roller, som kanske behärskar något av områden men vill bredda sig, förstå samband och förbättra samarbete med de övriga områden:

 • UX designers
 • Service Designers
 • Specialister inom effektkartläggning

Register

Billing Information

NAME *

EMAIL *

PHONE *

PROFESSIONAL TITLE

COMPANY *

COMPANY REGISTRATION NUMBER *

BILLING ADDRESS *

PROMOTIONAL CODE


Price
15900 SEK exkl. moms
Location

Time & dates


I agree that my information is handled in accordance with the policy. Read our policy.

Chris Hofstetter

Head of inUse Academy

+46 765 48 78 82

chris.hofstetter@inuse.se

Thank you for your registration!

You are now registered to the course ONLINE: Effektkartläggning, UX-design och agil kravhantering. If you have any questions feel free to contact our course coordinator Chris Hofstetter who is in charge of inUse Academy.